Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP KRZANOWICE

I.Cel świetlicy szkolnej:

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki opiekuńczej,  dydaktycznej i wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem misji szkoły.

II.Cele szczegółowe:

1 . Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

 • Opieka nad uczniami przebywającymi w świetlicy szkolnej
 • Udzielanie pomocy uczniom słabszym mającym trudności w nauce, wymagającym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie różnych zajęć tematycznych wg planu pracy świetlicy
 • Udział w realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz imprez szkolnych i środowiskowych
 • Organizowanie zajęć relaksacyjnych i integracyjnych
 • Zapoznanie, przypomnienie i przestrzeganie zasad BHP podczas pobytu w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, wsiadanie i wysiadanie z autobusu oraz podczas zajęć świetlicowych.
 • Zajęcia plastyczne, manualne, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań do różnych dziedzin sztuki oraz kształtowanie poczucia estetyki w życiu codziennym.
 • Wykonywanie różnorodnych elementów dekoracyjnych wykorzystywanych w szkole, na uroczystościach, kiermaszu, festynie, konkursach oraz na korytarzach szkolnych.
 • Realizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 • Rozbudzanie zainteresowań czytelnictwem poprzez czytanie czasopism, bajek, fragmentów książek.
 • Projekcja filmów edukacyjnych i profilaktycznych.
 • Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 • Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe i inne.
 • Zachęcanie do udziału w grach i zabawach świetlicowych

 

III. Zadania świetlicy szkolnej:

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki

i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

 • Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 • Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.

 

 1. Założenia organizacyjne

1.Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach porannych oraz godzinach popołudniowych (wg planu pracy na dany rok szkolny).

2.Czas i godziny pracy świetlicy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i ich rodziców.

 • Do świetlicy może zapisać się dziecko od klasy I –VI.
 • Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.
 • Świetlica realizuje swoje zadania zgodnie z semestralnym lub rocznym planem pracy.
 • Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 dzieci.
 • Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.
 • Nie podlega opiece wychowawców świetlicy dziecko, które nie dotrze do świetlicy szkolnej.
 1. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy oraz wyjście.
 • .Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu
  MP 3, PSP itp. elektronicznych zabawek).

 

 1. Zasady rekrutacji
 • Zapisu dziecka do świetlicy dokonuje wychowawca świetlicy na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest udział w rekrutacji i spełnienie kryteriów naboru.
 • Kartę zapisu do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny rodzic/ prawny opiekun dziecka składa do świetlicy do 5 września danego roku szkolnego.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: Dyrektor lub Wicedyrektor, pedagog szkolny i wychowawca świetlicy w terminie do 15 września.
 • Komisja dokonuje rekrutacji dzieci do świetlicy według następujących

kryteriów:

 • dziecko którego oboje rodzice/ prawni opiekunowie pracują zawodowo
 • dziecko dojeżdżające autobusem
 • dziecko z rodziny niepełnej
 • dziecko z rodziny wielodzietnej
 • dziecko z rodziny zastępczej
 • Dzieci rodziców niepracujących mogą zostać przyjęte, gdy pozwoli na to liczba wolnych miejsc.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie informowani są o przyjęciu dziecka do świetlicy przez wywieszenie na tablicy w korytarzu szkoły listy dzieci przyjętych do świetlicy w danym roku szkolnym.
 • Uczeń może nie zostać przyjęty do świetlicy szkolnej z powodu braku wolnych miejsc.
 • Rodzic/ prawny opiekun w ciągu roku szkolnego może złożyć do Dyrektora pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeżeli podejmie pracę zawodową a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki przed i po lekcjach lub gdy rodzina znajdzie się w szczególnej sytuacji losowej.
 • Dyrektor nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego zespołu nauczyciela świetlicy, w miarę posiadanych wolnych miejsc podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia dziecka.

 

 1. Dokumentacja świetlicy

W świetlicy jest prowadzona następująca dokumentacja:

 • Semestralny lub roczny plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej.
 • Dzienniki zajęć świetlicowych.
 • Karty zgłoszeń uczestników świetlicy.
 • Zeszyt pobytu dziecka w świetlicy (rejestr wejść i przyjść).
 • Rejestr niezapisanych do świetlicy uczniów przebywających sporadycznie w świetlicy.

 

VII. Wychowanek świetlicy

 • Zgłasza nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście.
 • Nie wychodzi z sali świetlicowej bez pozwolenia.
 • Nie oddala się od grupy w czasie zajęć na placu zabaw i boisku szkolnym.
 • Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się.
 • Bawi się i pracuje w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Szanuje innych, nikomu nie dokucza, nie obraża, nie wyśmiewa.
 • Używa zwrotów grzecznościowych: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 • Bierze aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 • Słucha uważnie próśb i poleceń nauczyciela – stara się jak najlepiej je wykonywać.
 • Nie przeszkadza nauczycielowi w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.
 • Dba o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładzie w wyznaczonym miejscu.
 • Szanuje cudzą i swoją własność.
 • Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się jest miły i uprzejmy dla nauczycieli i kolegów.
 • Jeżeli sprawia komuś przykrość stara się naprawić szkodę.

 

VIII. Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
 • Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 • Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

 

 1. Kary
 • Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie

bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

 

 1. Zasady odbioru dziecka ze świetlicy
 2. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.
 • Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 • Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy świetlicy.
 • Rodzic/ prawny opiekun którego dziecko zapisane jest do świetlicy a które odebrane zostaje zaraz po lekcjach zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.
 • W przypadku gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest każdorazowo przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i datą.
 • W przypadku niezgłoszenia się dziecka do świetlicy po lekcjach wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.
 • Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do odebrania dzieci ze świetlicy w określonych godzinach.
 • Jeśli rodzic nie odbierze dziecka o czasie, wychowawca świetlicy próbuje nawiązać kontakt telefoniczny z rodzicem i ustala zasady dalszego postępowania.
 • W przypadku braku kontaktu telefonicznego i niemożności skontaktowania się z rodzicem/ prawnym opiekunem wychowawca świetlicy pozostaje z dzieckiem do godziny 16.30 po czym zawiadamia policję o zaistniałym fakcie, czeka z dzieckiem do momentu przyjazdu patrolu, po czym przekazuje sprawę policji.

 

 

 

Skip to content