Cele i zadania

 

Celem  ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki opiekuńczej,  dydaktycznej  i wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka.

Cele szczegółowe: 

1 . Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze:

 • Opieka nad uczniami przebywającymi w świetlicy
 • Udzielanie pomocy uczniom słabszym mającym trudności w nauce, wymagającym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie różnych zajęć tematycznych wg planu pracy świetlicy
 • Udział w realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły oraz imprez szkolnych i środowiskowych
 1. Zapoznanie, przypomnienie i przestrzeganie zasad BHP podczas pobytu w szkole, w drodze do szkoły i ze szkoły, wsiadanie i wysiadanie z autobusu oraz podczas zajęć świetlicowych.
 2. Zajęcia plastyczne, manualne, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań do różnych dziedzin sztuki oraz kształtowanie poczucia estetyki w życiu codziennym.
 3. Wykonywanie różnorodnych elementów dekoracyjnych wykorzystywanych w szkole, na uroczystościach, kiermaszu, festynie, konkursach oraz na korytarzach szkolnych.
 4. Realizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 5. Rozbudzanie zainteresowań czytelnictwem poprzez czytanie czasopism, bajek, fragmentów książek.
 6. Projekcja filmów edukacyjnych, profilaktycznych.
 7. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.
 8. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 9. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka poprzez zajęcia: plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe i inne.
 10. Zachęcanie do udziału w grach i zabawach świetlicowych

  

Zadania świetlicy szkolnej to:

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 3. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie.
 4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki
  i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.
 7. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy.

Skip to content