O projekcie


O PROJEKCIE.

Od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Wł .Broniewskiego w Krzanowicach realizowany jest projekt pn. ”Na fali nauki rozwijam swe żagle w Szkole Podstawowej w Krzanowicach”(WND-RPSL.11.01.04-24-0271/20-003)

Beneficjentem projektu jest: Gmina Krzanowice.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:11.1.Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu z UE: 210 630,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zniwelowanie deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Grupa docelowa to 116 uczniów oraz 12 nauczycieli.

Wsparcie będzie obejmowało: kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz tworzenie warunków do nauczania eksperymentalnego, zapewnienie lepszej opieki specjalistycznej dla uczniów ze SPE, realizację doradztwa zawodowego dla uczniów ostatniej klasy oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Całość wydatków związanych z realizacją projektu pokryta będzie ze środków Unii Europejskie (EFS)- 85%, budżetu państwa- 5% oraz wkładu własnego JST- Gminy- 10%.

Skip to content