LOGOPEDA

Zajęcia logopedyczne w szkole

Prowadzący: mgr Ilona Bałaga

Neurologopeda kliniczny/logopeda

Specjalista terapii pedagogicznej

Pedagog specjalny

 

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa (…)”  

Juliusz Słowacki

 

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
 4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
 5. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 6. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa prawna: §25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 1591).

 

Czym najczęściej zajmuje się logopeda/neurologopeda w szkole?

 • przesiewowymi/ kontrolnymi badaniami mowy uczniów (kompetencje, sprawności komunikacyjne i językowe),
 • diagnozą i terapią mowy uczniów,
 • korygowaniem wad wymowy,
 • kształtowaniem i nauczaniem mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej utraty lub braku,
 • niepłynnością mowy oraz jąkaniem,
 • terapią miofunkcjonalną – usprawnianiem narządów mowy,
 • treningiem funkcji słuchowo – językowych,
 • doskonaleniem umiejętności prawidłowego sposobu połykania i pozycji wertykalno – horyzontalnej języka,
 • oceną budowy oraz funkcji układu stomatognatycznego,
 • zaburzeniami głosu,
 • reedukacją nieprawidłowego sposobu połykania oraz pozycji wertykalno – horyzontalnej języka,
 • reedukacją nieprawidłowego sposobu, toru oddychania,
 • doskonaleniem umiejętności czytania i pisania,
 • doskonaleniem dykcji,
 • kulturą żywego słowa,
 • szeroko rozumianą profilaktyką logopedyczną,
 • instruktażami oraz konsultacjami dla rodziców/opiekunów prawnych.

 

UWAGA!

Prawidłowy rozwój mowy wpływa na globalny rozwój osobowości.

A zaniedbania w tym obszarze rozwoju mogą:

 • ograniczyć rozwój poznawczy;
 • utrudniać naukę czytania i pisania;
 • obniżać osiągnięcia szkolne;
 • niekorzystnie wpływać na akceptację społeczną w grupie;
 • być przyczyną występowania objawów nerwicowych;
 • ograniczają możliwość wyboru szkoły i wykonywania zawodu.

Zachęcam wszystkich rodziców do współpracy, konsultacji logopedycznych/neurologopedycznych oraz do kontaktu w trosce o rozwój mowy uczniów.

 

mgr Ilona Bałaga

neurologopeda kliniczny/logopeda

 

Skip to content