NOWY SPRZĘT W GIMNAZJUM

NOWY SPRZĘT W GIMNAZJUM

Nie cofniemy postępu, nie ma powrotu do szkoły z tablicą i kredą! We wrześniu nasza szkoła wzbogaciła się o dwie tablice interaktywne z rzutnikami i laptopami, ufundowane przez Radę Rodziców. Trafiły one do pracowni fizyki i historii. Już od pierwszego dzwonka służą uczniom, którzy dzięki wykorzystywaniu tablic na lekcjach są bardziej skupieni, zainteresowani tematem i chętni do współpracy. Wzrasta też ich motywacja i koncentracja. Mając świadomość, że motywacja wpływa na osiągnięcia uczniów, można powiedzieć, że tablica interaktywna to dobry start do polepszenia jakości nauczania. Szeroka informatyzacja życia codziennego kształci człowieka otwartego na zmiany, posiadającego szerokie horyzonty. Zasób wiadomości jest ogromny, ale także łatwo dostępny, dzięki czemu wiedza jest lepiej przyswajana i poruszana wielowątkowo. Tak też dzieje się, gdy korzystamy na lekcjach z tablicy interaktywnej, bo wtedy aktywizowane są wszystkie zmysły ucznia: wzroku, słuchu, dotyku (tzw. multisensoryczność) oraz emocje, bo uczeń znajduje się w centrum i aktywnie doświadcza tego przeżycia. Jest też angażowana pamięć długotrwała. Rozwija się spostrzegawczość, logiczne i twórcze myślenie. Interakcje zachodzące między uczniami podczas pracy z tablicą multimedialną rozbudzają ich kreatywność, aktywizują do działania, dają satysfakcję. W Polsce jest już bardzo wiele szkół, które dokonały transformacji z tradycyjnej szkoły na cyfrową i dzięki temu świadczą lepszą usługę edukacyjną. Służyć temu ma także rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”. Baza techniczna to niezbędne minimum, które musi wystąpić, aby zaistniała cyfrowa szkoła, ale nie jest to warunek wystarczający, musi nastąpić ewolucja mentalna – szkoła ma nie tylko dostarczać wiedzy, ale przede wszystkim kluczowych kompetencji i umiejętności, które będą potrzebne uczniom w przyszłości. O jakich kompetencjach i umiejętnościach mówimy? O takich, które umożliwią uczniom życie we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, to potencjał i jedyny możliwy krok w ewolucji edukacji zgodny z postępem cywilizacyjnym. Wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są bardziej trwałe i efektywne, co potwierdzają badania oraz doświadczeni nauczyciele, którzy z tablicami pracują od lat. Dzięki Radzie Rodziców uczniowie naszej szkoły na wiedzy o społeczeństwie, historii, fizyce, matematyce i innych przedmiotach będą mogli w sposób skuteczny, atrakcyjny i nowoczesny rozwijać swoje umiejętności. Dziękujemy! Jolanta Draganek-Cybulska Urszula Słoka PS Mamy nadzieję, że inne pracownie naszej szkoły niebawem też będą wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Skip to content