Konkurs na dyrektora szkoły rozstrzygnięty! Marcin Obrusnik dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krzanowicach na kolejnych 5 lat

27 maja br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora krzanowickiej szkoły, do którego przystąpił Marcin Obrusnik (dotychczas pełniący obowiązki dyrektora). Piętnastoosobowa komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli: Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, organu prowadzącego, rady pedagogicznej, rady rodziców i związków zawodowych dokonała pozytywnej oceny merytorycznej kandydata, oceniając bardzo wysoko zaprezentowaną przez Niego koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Preferowany przez M. Obrusnika model funkcjonowania placówki jest oparty na koncepcji zarządzania przez wartości, a zadaniem szkoły – w jego opinii – ,,powinno być wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, poprzez zagwarantowanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego”. W swoim wystąpieniu Kandydat mocno akcentował myślenie o przyszłości szkoły, jej rozwoju, a także kontynuację tych działań, które zostały już w szkole wypracowane przez jego poprzedniczkę – dr Kornelię Lach – i dotychczas przynosiły pozytywne efekty.

Marcin Obrusnik jest magistrem filologii germańskiej z 17-letnim stażem pracy pedagogicznej. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu muzyki  (2009) oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą (2019). Od 2008 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora (najpierw w Zespole Szkół w Krzanowicach, a po wygaśnięciu gimnazjów, w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach). Obowiązki dyrektora pełnił od 30 lipca 2020 roku.

Kierowanie szkołą w obecnych czasach jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, dlatego jako grono pedagogiczne deklarujemy naszą przychylność i wsparcie, życząc jednocześnie Panu Dyrektorowi, by przez Jego pięcioletnią kadencję współpraca z organem prowadzącym, rodzicami i środowiskiem lokalnym układała się pomyślnie i była skuteczna, bo przecież tam, gdzie troska o rozwój i wychowanie dziecka jest priorytetem, powinno być zrozumienie i życzliwość. Gratulujemy!

 

W imieniu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi SP w Krzanowicach

Marcela Szymańska

 

Skip to content