TPD

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECItpdtpd1

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem pozarządowym pożytku publicznego zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na rzecz i dla dobra dzieci. Pełni funkcję rzecznika  dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów. Przede wszystkim jest kontynuatorem założeń ideowych swych poprzedników; Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kieruje się w swojej działalności pewnymi zasadami, z których na szczególną uwagę zasługuje równość szans oraz sprawiedliwe i  równe traktowanie. Poza tym uwzględnia takie zasady jak: tolerancję i szacunek do drugiego człowieka, integrację i solidarność, a także działalność humanitarną.

Celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. Zajmuje się także organizowaniem różnego rodzaju pomocy dla dzieci, przeciwdziałaniem zagrożeniom zdrowotnym   i ekologicznym; upowszechnianiem zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, sportu  i zachowań proekologicznych. Chroni dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia. Zapewnia  pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw. Ma także na celu upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki. Zapobiega wychowywaniu się dziecka poza rodziną,  zajmuje się upowszechnianiem i ochroną praw człowieka, swobód obywatelskich.

Podstawowym ogniwem Towarzystwa jest Koło Przyjaciół Dzieci. Koło TPD w naszej szkole istnieje od września 2002 r. Jego założycielką  w Gimnazjum była pedagog – mgr Katarzyna Adamek – Chwalczyk. Kontynuatorką założeń statutowych TPD od września 2003 r. do dnia dzisiejszego jest pedagog szkolny – mgr Alina Wiśniewska, która pełni również od 12 lat funkcję przewodniczącej, a skład zarządu przedstawia się następująco: sekretarz – mgr Marcela Szymańska, skarbnik – mgr Jolanta Kosel, komisja rewizyjna: mgr Jolanta Śliż, mgr Dominika Urbas,  mgr Monika Sacharczuk. Ogólna liczba członków  27 osób.

Koło TPD jest prowadzone społecznie, co roku sprzedaje się w szkole znaczki oraz systematycznie zbiera sie składkę członkowską. Wkłady  z uzbieranych składek przeznaczane są m.in. na zakup przyborów szkolnych, pomoc rzeczową, materialną oraz wyjazdy na wycieczki uczniów najbardziej potrzebujących. Nasza szkoła bierze udział w wielu konkursach  i akcjach organizowanych przez TPD w Raciborzu. Są to konkursy plastyczne, ekologiczne oraz poetyckie. Zwykle nasi uczniowie zdobywają laury na szczeblu powiatu za udział w konkursie plastycznym pt. ,,Kartka świąteczna”, a wykonane kartki są przekazywane osobom starszym lub chorym dzieciom w szpitalu.

Poza tym co roku organizowane są Międzyszkolne Spotkania Przyjaciół Dzieci,  które mają na celu integrację międzyszkolną kół TPD. Podczas spotkań ma miejsce uhonorowanie osób zasłużonych w działalności na rzecz dzieci, rozstrzygane są różne konkursy czy też prezentują się zespoły taneczne oraz teatralne.Bierzemy także udział w konferencjach poświęconych tematyce profilaktycznej. Na zasadach wolontariatu realizowane są różnorodne programy, m.in. ,,Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”. Zajęcia organizowane w ramach tych programów cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, a mają na celu przede wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego w sposób zdrowy, celowy i aktywny, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym, profilaktykę uzależnień, organizowanie pomocy materialnej, podnoszenie poczucia własnej wartości, samoakceptację, umożliwienie przeżywania pozytywnych doświadczeń emocjonalno – społecznych. Młodzież w ramach tych programów wyjeżdża na wycieczki do Aqua Parku, na kręgielnię, do kina, bierze udział w różnorodnych spotkaniach, np. wigilijnym, w zajęciach integracyjnych, sportowych i wychowawczych oraz otrzymuje pomoc rzeczową.

W ramach działań Koło TPD nawiązało współpracę ze szkolnymi samorządami  i  zorganizowano akcję  – ,,Dary serca”  i ,,Szlachetna paczka”.

Członkowie koła i działacze na rzecz TPD mają wpływ na budzenie powszechnej wrażliwości na zagrożenie dziecka, jego krzywdę i potrzeby. Dzięki ich współdziałaniu, poświęceniu i oddaniu na rzecz dzieci, radość  i uśmiech najmłodszych są autentyczne i nie występują  tylko od święta. Społeczna praca na rzecz TPD wymaga szczególnej wrażliwości, cierpliwości i ustawicznego służenia dzieciom, ,,dając im siebie”.

Nagrody dla zasłużonych społecznie działaczy otrzymali dotychczas:

– Odznaka  ,,Przyjaciel Dziecka” – mgr Alina Wiśniewska  (Strzeduła) – rok 2006 i 2009

– Odznaka  ,,Przyjaciel Dziecka” – dr  Kornelia Lach – rok 2012

– Statuetka ,,Przyjaciel Dziecka” – mgr Jolanta Kosel – rok 2008

– Statuetka ,,Przyjaciel Dziecka” – mgr  Aleksandra Osadnik – rok 2011

– Statuetka ,,Przyjaciel Dziecka” – mgr Jolanta Śliż – rok 2013

– Statuetka ,,Przyjaciel Dziecka” – mgr Marcela Szymańska – rok 2014

Skład członków  KOŁA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI  przy Zespole Szkół w Krzanowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przedstawia się następująco:

 1. Draganek-Cybulska Jolanta
 2. Duda Janusz
 3. Ehr Wera
 4. Gębski Adam
 5. Godoj Ilona
 6. Januszkiewicz Anna
 7. Kaczmar Anida
 8. Kamińska Iwona
 9. Kawulok Agnieszka
 10. Klima Magdalena
 11. Kosel Jolanta
 12. Kreis Bożena
 13. Lach Kornelia
 14. Łasiuk Natalia
 15. Marcinowicz Elżbieta
 16. Nowak Agnieszka
 17. Obrusnik Marcin
 18. Osadnik Aleksandra
 19. Pawliczek-Błońska Kornelia
 20. Sacharczuk Monika
 21. Słoka Urszula
 22. Sosna Teresa
 23. Szymańska Marcela
 24. Szymański Zbigniew
 25. Śliż Jolanta
 26. Urbas Dominika
 27. Wiśniewska Alina

Skip to content